Reklamačný poriadok


1. Všeobecné ustanovenia – definícia pojmov


1.1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na inzerciu podanú v novinách GOLDEN ktorá je podaná prostredníctvom SMS služieb ako aj priamou platbou v redakcii novín GOLDEN na Levočskej 9, 080 01 Prešov alebo prostredníctvom webovej stránky.
1.2. Riadkovou inzerciou sa rozumie textový inzerát do 160 znakov uverejnený v novinách na základe vyplneného formulára aleboposlanej SMS na skrátené číslo 8877, alebo inzerát zverejnený na základe vyplneného formulára na webe www.GOLDEN.sk
1.3. Inzerentom sa rozumie zadávateľ riadkovej inzercie, ktorý zaplatil za zverejnenie inzerátu.

 

2. Uplatňovanie reklamácie


2.1. Inzerent má právo uplatniť si  vady len na platenú riadkovú inzerciu zadanú formou SMS na skrátené číslo 8877 alebo na riadkovú inzerciu podanú osobne v redakcii, alebo cez web. Vznik vady je určený okamihom keď inzerent preukázateľne oznámi vydavateľovi, že boli zistené chyby v riadkovej inzercii alebo inzercia nebola zverejnená vôbec či v inom vydaní ako bolo dohodnuté. Vadou či chybou sa taktiež rozumie nesprávne spoplatnenie riadkovej
inzercie.
2.2. Počas záručnej doby má inzerent právo na bezplatné odstránenie chyby. Inzerent je povinný reklamovať chyby riadkovej inzercie u vydavateľa bez zbytočného odkladu počas trvanie záručnej doby, inak užívateľovi právo zaniká.
2.3. Inzerent oznamuje vydavateľovi reklamáciu písomnou formou poštou na adresu vydavateľa noviny GOLDEN, Levočská 9,08001 Prešov alebo osobne v redakcii novín GOLDEN. Pri uplatňovaní reklamácie musí inzerent uviesť vadu na chybne poskytnutej službe a uviesť nárok, ktorý požaduje pri vybavovaní jeho reklamácie. Písomná reklamácia inzerenta musí taktiež obsahovať jeho poštovú adresu, telefonický kontakt a doklad o kúpe, prípadne čas a telefónne číslo z ktorého bol SMS inzerát zaslaný.
2.4. Vydavateľ potvrdí prijatie reklamácie písomnou formou. Vydavateľ alebo ním poverená osoba určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, ak je to možné, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa uplatňovania reklamácie. Ak to nie je možné, tak najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie bude inzerentovi oznámený spôsob vybavenia reklamácie, vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
2.5. Inzerciu zaslanú formou SMS, ktorá nebola potvrdená SMSkou „Váš inzerát bude zverejnený v najbližšom vydaní novín GOLDEN“ nie je možné reklamovať, nakoľko nedošlo k spoplatneniu. Pokiaľ Vám opätovne chodí sms upozornenie, že inzerát bol zadaný chybne, informujte sa osobne alebo telefonicky na 0907788443 o ďalšom postupe.

3. Nárok na uplatnenie reklamácie a jeho zánik


3.1. Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká: ak nebude preukázané zakúpenie služby u vydavateľa, ak nebudú oznámené zjavné vady služby bezodkladne pri zakúpení služby, alebo ak uplynie záručná doba. Pri SMS inzercii je potrebné preukázať sa SMS správou poslanou na skrátené číslo 8877.
3.2. Vydavateľ zodpovedá za vady na službe preukázateľne spôsobenými porušením jeho povinností. Vydavateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť.

4. Vybavenie reklamácie


4.1. Pokiaľ sa jedná o vadu či chybu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená bezplatne a včas bez zbytočného odkladu.
4.2. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, poskytne vydavateľ novú adekvátnu službu. V opačnom prípade bude inzerentovi vrátená primeraná cenu za chybne poskytnutú službu.

 

5. Záverečné ustanovenia


5.1. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu v tomto reklamačnom poriadku a zároveň povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku na mieste nato určenom. Účinnosť reklamačného poriadku nadobúda platnosť jeho uverejnením na www.GOLDEN.sk
5.2. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

V Prešove, dňa 1.1.2015