Všeobecné obchodné podmienky pre uverejňovanie inzercie v novinách GOLDEN a na www.GOLDEN.sk

 

1. Všeobecné ustanovenia – definícia pojmov

1.1. Predmetom úpravy Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) sú vzťahy medzi vydavateľom a inzerentom, ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie v novinách GOLDEN, ktoré vydáva spoločnosť OLLE s.r.o. so sídlom, Levočská 2, 08001 Prešov IČO: 36713996 (ďalej len vydavateľ). Dodávateľom služieb objednaných prostredníctvom webu www.GOLDEN.sk je Ľubomír Olearník - GOLDEN COMPANY.

1.2. Obchodné podmienky sú všeobecné a platia pre každú právnickú a fyzickú osobu (ďalej len inzerent), ktorá objednáva uverejnenie inzercie.

1.3. Úpravu vzťahov medzi vydavateľom a inzerentom plošnej inzercie upravuje ZMLUVA O INZERCII.

1.4. Plošnou inzerciou sa rozumie graficky inzerát minimálnej veľkosti 30 x 30 mm uverejnený vnovinách na základe ZMLUVY O INZERCII alebo online objednávky.

1.5. Riadkovou inzerciou sa rozumie textový inzerát do 160 znakov uverejnený v novinách nazáklade vyplneného formulára alebo poslanej SMS na skrátené číslo 8877

1.6. Pod pojmom znak sa pre výpočet ceny riadkovej inzercie rozumie akékoľvek písmeno anumerický znak, medzera medzi slovami a ostatné formy znaku (výkričník, otáznik, pomlčka apod.).

1.7 Definícia nekomerčnej – občianskej inzercie je: určená pre bežných ľudí, nie firmy, inzercianeprináša opakovaný príjem, nemôže obsahovať názov firmy alebo www stránku, občianskou inzerciou je aj inzercia do rubriky PRÁCA ponúkam a PRENÁJOM

1.8. Definícia nekomerčnej – občianskej inzercie je: určená pre firmy, inzercia prináša opakovaný príjem, môže obsahovať aj názvov, sídlo alebo www stránku, rubriky SLUŽBY ale aj iné podľaobsahu inzerátu

2. Objednávka inzercie

2.1 Inzerent môže riadkovú inzerciu objednať 4 spôsobmi.

2.1.1 Objednanie inzercie osobne. Riadkovú inzerciu je možné objednať osobne v redakcii novínGOLDEN na Levočskej 9. Redakcia novín GOLDEN prijíma komerčnú ako aj občiansku inzerciu. Riadková inzercia sa objednáva vypísaním formulára podľa vzoru a odovzdaním, pričom pracovník redakcie vypočíta cenu objednanej inzercie. Inzerent si zverejnenie inzercie objedná zaplatením príslušnej ceny, o ktorom dostane doklad z ERP.

2.1.2 Objednanie riadkovej inzercie formou SMS sa vykonáva zaslaním textu inzerátu na skrátene číslo 8877.Pričom SMS musí obsahovať GOLDEN medzera ČÍSLO RUBRIKY a znak N-nekomerčná, Komerčná Z- zvýraznený. Príklad SMS: GOLDEN 11Z Maľujem byty rýchlo a lacno. K textu inzerátu sa automaticky priradí kontakt, číslo z ktorého bola SMS poslaná. Maximálna dĺžka SMS je 160 znakov.

2.1.3 Objednanie riadkovej inzercie prostredníctvom internetu prebieha pomocou internetového rozhrania na základe vyplnenia a odoslania formulára objednávky a zaplatenie ceny za zverejnenie inzercie prostredníctvom prevodného  príkazu. Inzerent vyplní všetky údaje vo formulári na základe ktorých mu následne bude doručený doklad o objednanej inzercii ako aj doklad o prijatej platbe. Dokladom o prijatej platbe sa rozumie pokladničný doklad alebo faktúra. Dátum zdaniteľného plnenia je dátum pripísania platby na účet vydavateľa.

2.1.4 Poštou je možné objednať iba nekomerčnú riadkovú inzerciu do 160 znakov na originálnych kupónoch zverejňovaných nepravidelne v novinách GOLDEN. Maximálny počet takto objednaných zverejnení je 2. Vyplnený kupón musí byť doručený poštou, nie osobne do redakcii či schránky vydavateľa.

2.2 Plošnú inzerciu je možné objednať 2 spôsobmi.

2.2.1 Objednanie plošnej inzercie osobne. Inzerent spíše zmluvu o inzercii, na základe ktorej je zverejňovaná inzercia. Inzercia zverejnená na základu zmluvy o inzercii sa neriadi týmito VOP, ale podpísanou zmluvou o inzercii.

2.2.2 Objednanie plošnej inzercie prostredníctvom internetu prebieha pomocou internetového rozhrania na základe vyplnenia a odoslania formulára objednávky a zaplatenie ceny za zverejnenie inzercie prostredníctvom prevodného  príkazu. Inzerent vyplní všetky údaje vo formulári na základe ktorých mu následne bude doručený doklad o objednanej inzercii ako aj doklad o prijatej platbe. Dokladom o prijatej platbe sa rozumie pokladničný doklad alebo faktúra. Dátum zdaniteľného plnenia je dátum pripísania platby na účet vydavateľa.

 

3. Práva a povinnosti vydavateľa

3.1. Vydavateľ sa zaväzuje zverejniť riadne objednanú a zaplatenú inzerciu v najbližšom možnom vydaní novín GOLDEN pokiaľ nebolo dohodnuté inak

3.2. Pokiaľ bolo dohodnuté viac ako jedno opakovanie, zmena obsahu inzerátu pre ďalšie zverejnenia je možná iba písomne v redakcii vydavateľa.

3.3. Vydavateľ sa zaväzuje vydať inzerentovi doklad o platbe za objednanú inzerciu.

3.4. Inzeráty, ktoré sú obsahom v rozpore s platnými právnymi normami SR alebo inak poškodzujú záujmy vydavateľa, môže vydavateľ odmietnuť uverejniť, a preto nemôžu byť predmetom reklamácie.

3.5. Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejniť inzerciu, ktorá by mohla poškodiť inú osobu, firmu, inzerciu s textom, ktorý je protizákonný, peňažné hry, predaj liekov, inzerciu, v ktorej sa požaduje vopred finančná čiastka, inzerciu priečiac sa spoločenskej etike, inzerciu, ktorej text je redakcii nečitateľný alebo nezrozumiteľný.

3.6. Vydavateľ má právo bez súhlasu a vedomia objednávateľa upraviť obsah inzerátu, a to v prípadoch porušujúcich zákon, pravopisných a štylistických chýb, alebo vulgarizmov nachádzajúcich sa v texte inzerátu.

3.7 Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť rubriku inzercie bez súhlasu inzerenta, pokiaľ uzná za vhodne začleniť inzerát do inej rubriky.

3.8 Pokiaľ si inzerent objedná inzerciu iba na inzertný portál www.GOLDEN.sk vydavateľ si vyhradzuje právo tento inzerát zverejniť celý alebo len jeho časť aj v tlačných novinách GOLDEN.

4. Práva a povinnosti inzerenta

4.1. Inzerent sa zaväzuje objednať inzerciu vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom je povinný dodržiavať platný cenník inzercie, rešpektovať technické podmienky, kapacitné možnosti a termíny uzávierok vydavateľa.

4.2. Inzerent zodpovedá za formálnu a obsahovú stránku objednaných inzerátov/inzercie, ako aj za prípadné škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť vydavateľovi alebo tretím osobám na základe obsahu uverejnenej inzercie. V prípade, ak si v dôsledku uverejnenia inzercie bude tretia osoba nárokovať náhradu škody alebo nemajetkovú ujmu je objednávateľ povinný a zaväzuje sa nahradiť vydavateľovi uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia. Rovnako sa inzerent zaväzuje vydavateľovi nahradiť v takom prípade aj všetky náklady súvisiace s uplatňovaním alebo bránením práv súvisiacich s uverejnenou inzerciou.

4.3. Inzerent je povinný zaplatiť za objednanú inzerciu pred zverejním.

4.4 Inzerent ma právo odstúpiť od zmluvy na časť nevyčerpanej/nezverejnenej inzercie.

5. Cenník a platobné podmienky

5.1. Riadková inzercia občianska – nekomerčná je zverejňovaná za cenu 0,5 € za každých začatých 80 znakov. Inzerát o dĺžke nad 80 do 160 znakov je spoplatnený sumou 1 € za jedno zverejnenie, pričom jedno zverejnenie sa chápe jeden týždeň.

5.2. Riadková inzercia komerčná je zverejňovaná za cenu 1 € za každých začatých 80 znakov. Inzerát o dĺžke nad 80 do 160 znakov je spoplatnený sumou 2 € za jedno zverejnenie, pričom jedno zverejnenie sa chápe jeden týždeň.

5.3. Zvýraznená riadková inzercia občianska aj komerčná je zverejňovaná za cenu 2 € za každých začatých 80 znakov. Inzerát o dĺžke nad 80 do 160 znakov je spoplatnený sumou 4 € za jedno zverejnenie, pričom jedno zverejnenie sa chápe jeden týždeň.

5.4. Cena riadkovej inzercie podaná akoukoľvek formou je rovnaká.

5.5. Inzerent platí za objednanú inzerciu predom. V redakcii na základe dokladu z ERP. Formou SMS zaplatí inzerent za zverejnenie inzercie prijatou spoplatnenou správou. Prostredníctvom internetového rozhrania platí inzerent prevodným príkazom.

5.4. Cena plošnej inzercie sa zobrazuje na webe na základe navolených kriterií a to: rozmer, umiestnenie a počet opakovaní.

6. Reklamačné podmienky

6.1. Akékoľvek reklamácie riadkovej inzercie sa budú riešiť podľa reklamačného poriadku zverejneného na stránke www.GOLDEN.sk ako aj v redakcii novín GOLDEN.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Objednávateľ ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby vydavateľ a ním oprávnené osoby spracúvali jeho osobné údaje uvedené v objednávke. Objednávateľ zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. 

7.2. Objednávateľ uvádza pri objednaní inzercie: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Vydavateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

7.3. Objednávateľ objednaním inzercie súhlasí tiež s tým, aby vydavateľ spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín. 

7.4. Vydavateľ zaručuje, že získané údaje nie sú predávané tretím osobám, ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Výnimkou sú údaje, ktoré objednávateľ sám zverejní v obsahovej časti inzerátu.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Uzávierka riadkovej inzercie pre aktuálne vydanie v danom týždni je stále pondelok do 11.00, po tomto termíne nie je možné riadkovú inzerciu pre daný týždeň meniť rušiť či dopĺňať.

8.2. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na www.GOLDEN.sk

8.3. Vydavateľ si vyhradzuje právo meniť VOP.

 

V Prešove 1.1.2014